Uchwała nr XIV/90/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2030

UCHWAŁA NR XIV/90/19
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 13 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2020–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Traci moc Uchwała RG nr III/21/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2019–2029 z dniem 31 grudnia 2019 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2020-2030, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian