Uchwała nr XIII/96/15 z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025

Uchwała nr XIII/96/15
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Traci moc Uchwała RG nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025 z dniem 31 grudnia 2015 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2016-2015, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian