Uchwała nr XIII/95/15 z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

Uchwała nr XIII/95/15
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.069.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 911.850,00 zł,
b) dochody bieżące – 16.157.268,00 zł;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.069.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 14.491.759,51 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.545.590,00 zł
– dotacje w wysokości 426.310,00 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 96.902,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 2.577.358,49 zł
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a;

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 60.000,00 zł
2) celowe w wysokości 205.000,00 zł
a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 165.000,00 zł
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 40.000,00 zł;

§ 4. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie 1.173.850,00 zł
2) rozchody w kwocie 1.173.850,00 zł;

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 349.310,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 77.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.305.600,00 zł, koszty – 1.270.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.173.850,00 zł;

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 96.902,00 zł;

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10;

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.173.850,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 96.902,00 zł
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł;

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.769,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.269,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11;

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12;

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2016 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 17.069.118,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 17.069.118,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 4687 z dnia 2015-12-28

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian