Uchwała nr XIII/94/15 z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019 dla Gminy Bukowiec”

Uchwała nr XIII/94/15
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2015

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019 dla Gminy Bukowiec”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 87 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, poz. 774 i poz. 1505) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019 dla Gminy Bukowiec” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Gmina, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9). Obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wynika z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bukowiec uzyskał pozytywną opinię Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Z powyższych względów przyjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 8 z dnia 2016-01-05

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian