Uchwała nr XIII/94/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy Bukowiec terenów położonych przy ulicy Owocowej na działce nr 221/3 oraz przy ulicy Topolowej na działkach nr 328/5 i 329/1 obręb Bukowiec

Uchwała nr XIII/94/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011

w sprawie ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy Bukowiec terenów położonych przy ulicy Owocowej na działce nr 221/3 oraz przy ulicy Topolowej na działkach nr 328/5 i 329/1 obręb Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zapewnia się, że tereny położone przy ulicy Owocowej na działce nr 221/3 oraz przy ulicy Topolowej na działkach nr 328/5 i 329/1 obręb Bukowiec będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Gmina Bukowiec złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dla zadania polegającego na kształtowaniu obszaru położonego na wskazanych działkach nr 221/3, 328/5 i 329/1 we wsi Bukowiec. Jednym z warunków przyznania pomocy jest podjęcie przez Radę Gminy Bukowiec uchwały intencyjnej o ogólnodostępności przedmiotowych terenów dla wszystkich mieszkańców. W związku z powyższym należało podjąć taką uchwałę.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian