Uchwała nr XIII/92/15 z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk”

Uchwała nr XIII/92/15
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Bukowiec pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk” w formie dotacji celowej w wysokości 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Szczegółowe warunki i zasady udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia zostaną określone w umowie podpisanej pomiędzy Gminą Bukowiec a Powiatem Świeckim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W myśl postanowień art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych środki z budżetu przekazuje się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący odrębną uchwałą. Środki w wysokości 850.000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk” i przekazane po podpisaniu przez strony umowy określającej warunki i zasady przekazania i rozliczenia pomocy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian