Uchwała nr XIII/91/15 c z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Uchwała nr XIII/91/15
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2015

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu do 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych gminy Bukowiec w wysokości 1,80 netto do ceny 1m3 z gospodarstw domowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W myśl postanowień art. 219 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący ustala stawki dotacji przedmiotowych.
Celem zmniejszenia skutków cen w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywały w 2016 roku proponuje się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – dofinansowanie do 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych gminy Bukowiec w wysokości 1,80 netto do ceny 1m3 z gospodarstw domowych.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu w dniu 15 października 2015 r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w wysokości 6,00 zł netto za 1 m3 za odprowadzanie ścieków. Wysokość dotacji ustalona została na podstawie przedstawionej kalkulacji sporządzonej na potrzeby opracowania taryf opłat za zbiorowe odprowadzanie 1m3 ścieków.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian