Uchwała nr XIII/91/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki w 2012 r. na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C”

Uchwała nr XIII/91/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki w 2012 r. na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w 2012 r. w wysokości 600.000,00 zł (słownie: Sześćset tysięcy złotych 00/100) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C”.

§ 2. Ustala się, że źródłem spłaty pożyczki będzie podatek od nieruchomości i podatek rolny.

§ 3. Ustala się spłatę pożyczki w latach 2013-2017, w osiemnastu ratach kwartalnych po okresie karencji od chwili podjęcia I transzy pożyczki. Spłata I raty nastąpi w marcu 2013 r.

§ 4. Zabezpieczeniem podjętej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C” będzie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Gmina Bukowiec w 2012 r. zaplanowała realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C” w wysokości 1.610.000,00. Jednym ze źródeł finansowania tego zadania jest pożyczka w wysokości 600.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Kwota 600.000,00 zł zawarta jest w deficycie budżetowym na rok 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian