Uchwała nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025

Uchwała nr XIII/90/15
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2015

zmieniająca Uchwałę Nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025 wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2015 rok oraz ich wpływu na lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian