Uchwała nr XIII/90/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w 2012 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy OSP w Przysiersku”

Uchwała nr XIII/90/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w 2012 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy OSP w Przysiersku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w 2012 r. w wysokości 240.000,00 zł (słownie: Dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa strażnicy OSP w Przysiersku”.

§ 2. Oprocentowanie kredytu ustalone zostanie w umowie kredytowej.

§ 3. Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu będą dochody uzyskiwane z podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

§ 4. Ustala się spłatę kredytu od marca 2013 do listopada 2018, w dwudziestu czterech ratach kwartalnych.

§ 5. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Gmina Bukowiec w 2012 r. zaplanowała realizację inwestycji „Budowa strażnicy OSP w Przysiersku” w wysokości 750.000,00 zł. Na powyższe zadanie zaplanowano środki własne w wysokości 510.000,00 zł oraz kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 240.000,00 zł. Kwota 240.000,00 zł zawarta jest w deficycie budżetowym na rok 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian