Uchwała nr XIII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika”

Uchwała nr XIII/89/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Bukowiec pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika” w formie dotacji celowej w wysokości 67.650,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

§ 2. Szczegółowe warunki i zasady udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia zostaną określone w umowie podpisanej pomiędzy Gminą Bukowiec a Powiatem Świeckim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W myśl postanowień art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych środki z budżetu przekazuje się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący odrębną uchwałą. Środki w wysokości 67.650,00 zł zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika i przekazane po podpisaniu przez strony umowy określającej warunki i zasady przekazania i rozliczenia pomocy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian