Uchwała nr XIII/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019

Uchwała nr XIII/88/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011

zmieniająca Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr V/31/11 i VIII/54/11, VIII/54/11, IX/61/11, XI/71/11, XII/79/11 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 zmieniony Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr V/31/11, VIII/54/11, IX/61/11, XI/71/11, XII/79/11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w roku 2011 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej. Planowany deficyt roku 2011 został zmniejszony o kwotę 657.726,00 zł i wynosi 1.016.970,00 zł. Został zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 220.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 407.763,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE 389.207,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 30 grudnia 2011 r. 4.941.836,15 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE 389.207,00 zł.
Zmniejszenie planowanego deficytu zmniejsza rozchody w latach 2012-2018 oraz przychody 2012 roku. Uaktualniono również dochody oraz wydatki w kolejnych latach WPF.
2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały uaktualniono wartość zadania z udziałem środków z budżetu UE „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki – II etap” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania uległa zmniejszeniu w stosunku do wartości kosztorysowej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian