Uchwała nr XIII/87/11 z dnia 28 grudnia 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Uchwała nr XIII/87/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011

zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr IV/24/11, V/30/11, VI/45/11, VII/51/11, VIII/53/11, IX/60/11, X/68/11, XI/70/11, XII/78/11 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 10/11, Nr 17/11, 24/11, 31/11, 44/11, 51/11, 53/11, 63/11, 66/11, 67/11, 73/11, 75/11, 83/11, 86/11 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
” § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.210.909,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
a) dochody majątkowe – 2.087.355,45 zł:
b) dochody bieżące – 14.123.554,17 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.227.879,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 13.115.779,17 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.754.872,11 zł
– dotacje w wysokości 347.885,20 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.112.100,45 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.016.970,00 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
– kredyt bankowy długoterminowy
– 220.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu – 407.763,00 zł
– pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK – 389.207,00 zł”;
4) W § 5 otrzymuje brzmienie:
„1) przychody w kwocie 2.363.714,27 zł”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 347.444.20 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 56.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8″

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.632.308,33 zł, wydatki – 1.632.308,33 zł”;

6) W § 10 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 627.763,00 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 389.207,00 zł”;

7) W § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 627.763,00 zł,
c) zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 389.207,00 zł”;

8) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2011 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2011 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” , Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku”, Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku”, Nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok”, Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok”, Nr 10 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2011 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a i 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Dział 600 „Transport i łączność”
Planowana pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika” w wysokości 445.000,00 zł obejmowała środki własne gminy 165.000,00 zł i kredyt bankowy 280.000,00 zł. Uruchomiono dodatkowo środki własne w kwocie 60.000,00 zł (przesunięcie z działu 600 rozdział 60016) i zaciągnięto kredyt w wysokości 220.000,00 zł (zmniejszenie deficytu o 60.000,00 zł).
Zadanie „Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Bramka – Kawęcin” w 2011 r nie zostanie zrealizowane, ponieważ złożone oferty przez oferentów znacznie przewyższały wartość kosztorysową zadania. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 § 6260 o kwotę 60.000,00 zł – dotacja Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ponadto dokonano zmniejszenie w planie wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030924C Siemkowo – Kawęcin – dokumentacja techniczna”.
Łącznie plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejszono o kwotę 389.518,00 zł, w tym deficyt budżetowy o 285.000,00 zł.
W dziale tym zwiększono o kwotę 14.500,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług – dział 600 rozdział 60016 § 4300.

Dział 750 „Administracja publiczna”
W planie wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.109,85 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych…”
W planie dochodów uaktualniono o kwotę 20.508,92 zł wpływy z podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”
W związku ze zmianą Rozporządzenie MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany paragrafu wydatków – odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”
W dziale 801 rozdział 80101 przesunięto środki w ramach planu wydatków o kwotę 464,00 zł – porozumienie z gminą Pruszcz. Powyższa zmiana powoduje również zmianę w planie wydatków w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku”. Ponadto na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty zabezpieczono kwotę 80,00 zł zakup usług zdrowotnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”
Dokonano zmniejszenia o kwotę 6.500,00 zł plan wydatków w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
W dziale 900 rozdział 90019 zwiększono dochody o 11.191,08 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Środki te zostały przeznaczone w planie wydatków na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Bukowiec- Branica – Krupocin – etap II – dokumentacja techniczna” w dziale 900 rozdział 90001. Zwiększenie środków z tego tytuły powoduje zmianę w załączniku „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.
Dokonano zmniejszenia o kwotę 15.482,00 zł plan wydatków w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.
Gmina Bukowiec podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki”. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy – okres realizacji 2010-2011. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w 2011 r. gmina otrzyma pomoc w wysokości 389.207,00 zł. Kwota 389.207,00 zł stanowi pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowana kwota pożyczki 465.696,00 zł została zaciągnięta w wysokości 389.207,00 zł tj. zmniejszenie deficytu o 76.489,00 zł. Zmniejszono również wkład własny o 224.237,00 zł (dział 900 rozdział 90001 § 6059). W związku z aktualizacją zmniejszono o 236.237,00 zł deficyt budżetowy, jednocześnie zwiększając środki własne o kwotę 12.000,00 zł.
W dziale 900 rozdział 90017 wprowadza się dochody z rozliczenia należności za rok 2009 w wysokości 8.668,85 zł wynikające z rozliczenia nadwyżki środków obrotowych z korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu podatku Vat przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
W dziale 900 rozdział 90017 ujęto dotację celową w wysokości 5.559,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu z przeznaczeniem na zakup zadymiarki kanałowej.
Dotacja dla ZGK powoduje zmianę w załącznikach: „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku”, „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok”, „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok”.

W związku z aktualizacją wartości zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2011 roku”. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.112.100,45 zł.

W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 657.726,00 zł uaktualnia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku”. Prognozowane zadłużenie po zmianie na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 4.941.836,15 zł (w tym 389.207,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej).

Po zmianach planowane dochody wynoszą 16.210.909,62 zł, planowane wydatki 17.227.879,62 zł.
Deficyt budżetu 1.016.970,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian