Uchwała nr XIII/86/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020

Uchwała nr XIII/86/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/12/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian