Uchwała nr XIII/84/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bukowiec

Uchwała nr XIII/84/07
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2007

w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bukowiec

Na podstawie art. 72 ust. 1 i ust. 4, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,2 % planowanych środków
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danej placówce z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.
2. Do korzystania z funduszu, o którym mowa w ust. 1 uchwały uprawnieni są nauczyciele
i nauczyciele emeryci oraz nauczyciele renciści.

§ 2. 1. Przyznawanie zasiłku pieniężnego z funduszu zdrowotnego nauczycieli, następuje
na podstawie zasad określonych w ust. 2 – 4.
2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.
3. Podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego zainteresowani składają do dyrektora placówki.
Do podania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie.
4. Zasiłki przyznają dyrektorzy placówek w granicach naliczonego funduszu zdrowotnego
danej szkoły i na podstawie wewnętrznego regulaminu przyznawania świadczeń w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli danej placówki oświatowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Rada Gminy, jako organ prowadzący szkoły, na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tworzy i ustala wysokość funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
Proponuje się, aby wysokość funduszu zdrowotnego wynosiła 0,2 % planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.
Projekt niniejszej uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian