Uchwała nr XIII/82/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego

Uchwała nr XIII/82/07
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2007

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do porozumienia międzygminnego z gminami: Chełmno – miasto, Chełmno – gmina, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Kijewo Królewskie, Lisewo, Lniano, Nowe, Osie, Papowo Biskupie, Pruszcz, Stolno, Świecie, Świekatowo, Unisław i Warlubie w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego.

§ 2. Gmina Świecie przejmuje prawa i obowiązki związane z realizacją zadania.

§ 3. 1. W budżecie Gminy Bukowiec na rok 2007 r. i na następne lata realizacji zadania określonego w postanowieniu § 1 zabezpieczyć odpowiednie środki na sfinansowanie całego zadania.
2. Udział finansowy pozostałych gmin porozumienia międzygminnego określony zostanie w oddzielnych umowach zawartych z każdą z gmin, w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zawarcie porozumienia między gminami Powiatów Świeckiego i Chełmińskiego wynika z konieczności wspólnego rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gminach. Zgodnie z zapisami art. 16a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy m.in. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010” (M.P. z 2006 r. Nr 90 poz. 946), podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów (zzo) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki.
Założenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego wskazują miejsca, gdzie powinny powstać międzygminne kompleksy unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zakłada się, że na terenie województwa powstanie 11 takich kompleksów, a na ich centra wybrano miejsca, gdzie zlokalizowane są składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, spełniające wszystkie wymogi formalno – prawne. Jednym z nich jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oparty o składowisko odpadów w Osnowie oraz składowisko odpadów w Sulnówku.
Możliwości dofinansowania budowy kompleksu unieszkodliwiania odpadów ze środków UE w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013” lub Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” uzależnione będą od zawiązania porozumienia z gminami, którego celem będzie kompleksowa wspólna gospodarka odpadami komunalnymi. Porozumienie jest pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w celu kształtowania systemu gospodarki odpadami zgodnego z obowiązującymi przepisami. Jest równocześnie konsekwencją wspólnych ustaleń dokonanych w ramach konsultacji z gminami w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z UE na wybudowanie kompleksu unieszkodliwiania odpadów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian