Uchwała nr XIII/81/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała nr XIII/81/07
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2007

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się kwartalne diety dla sołtysów w następującej wysokości dla sołectw:
1) Bukowiec – 550 zł kwartalnie;
2) Bramka – 450 zł kwartalnie;
3) Branica – 450 zł kwartalnie;
4) Budyń – 450 zł kwartalnie;
5) Gawroniec – 450 zł kwartalnie;
6) Korytowo – 450 zł kwartalnie;
7) Krupocin – 450 zł kwartalnie;
8) Plewno – 450 zł kwartalnie;
9) Poledno – 450 zł kwartalnie;
10) Polskie Łąki – 450 zł kwartalnie;
11) Przysiersk – 550 zł kwartalnie;
12) Różanna – 450 zł kwartalnie;
13) Tuszynki – 450 zł kwartalnie.
2. W przypadku nieobecności sołtysa na Sesji Rady Gminy Bukowiec, dieta zostaje pomniejszona o 50 zł za każdą nieobecność.
§ 2. Diety będą przysługiwać w czasie pełnienia funkcji sołtysa.
§ 3. Wypłata diet następuje w cyklu kwartalnym.
§ 4. Traci moc uchwała nr X/102/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Rada Gminy podejmując uchwałę zdecydowała, iż przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy (sołtysi) za wykonywane prace w czasie pełnienia funkcji sołtysa otrzymywać będą kwartalne diety w wysokości 450 zł, z wyjątkiem sołectw Bukowiec i Przysiersk – 550 zł.
Rada Gminy postanowiła ponadto, że każdorazowa nieobecność sołtysa podczas Sesji Rady Gminy skutkuje obniżeniem diety o 50 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian