Uchwała nr XIII/80/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec

Uchwała nr XIII/80/07
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2007

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 pkt 1 i art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) w związku z § 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić:
1) miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Bukowiec w wysokości 4.400,00 złotych;
2) miesięczną stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości 1.500,00 złotych;
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z wyżej wymienionych przepisów;
4) dodatek specjalny w wysokości 1.770,00 złotych to jest 30% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/175/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2008 roku przewidziano waloryzację wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Bukowiec. W związku z powyższym Rada Gminy Bukowiec postanowiła zwaloryzować również wynagrodzenie Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian