Uchwała nr XIII/79/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez Miasto Grudziądz zadań Gminy Bukowiec w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu

Uchwała nr XIII/79/07
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2007

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez Miasto Grudziądz zadań Gminy Bukowiec w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Miastem Grudziądz porozumienia międzygminnego zwanego dalej „porozumieniem”, na mocy którego Miasto Grudziądz przejmuje zadania
w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Bukowiec do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu.

§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/33/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia
2007 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Sposób postępowania z osobami nietrzeźwymi określają przepisy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
ze zmianami). Dla realizacji zadań o charakterze porządkowym oraz opiekuńczo-medycznym Rada Gminy Bukowiec postanowiła wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian