Uchwała nr XIII/78/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała nr XIII/78/07
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2007

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z 2007 r. Nr 21, poz. 125) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać Panią Annę Pieczka z dniem 28 grudnia 2007 roku na funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W związku z odwołaniem dotychczasowego Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego proponuje się powołanie Pani Anny Pieczka na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Pani Anna Pieczka została wybrana na stanowisko w drodze konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) a jej osoba daje gwarancję należytego wykonywania obowiązków Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Pani Anna Pieczka spełnia kryteria do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku, które zostały określone w ustawie o pracownikach samorządowych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnianych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 ze zmianami).
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian