Uchwała nr XIII/76/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2008

Uchwała nr XIII/76/07
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2007

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.837.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w wysokości 7.097.223,00 zł
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 2.030.262,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 4.000,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 36.921,00 zł, – subwencje z budżetu państwa w wysokości 5.026.040,00 zł,
b) dochody własne w wysokości 3.739.879,00 zł, w tym:
– dotacje na zadania własne w wysokości 426.200,00 zł,
– środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 94.559,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majatkowe – 100.359,00 zł, w tym:
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 94.559,00 zł,
– dochody ze sprzedaży majatku – 4.000,00 zł,
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności – 1.800,00 zł,
b) dochody bieżące – 10.736.743,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.837.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 10.032.583,00 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.803.552,00 zł
– dotacje w wysokości 301.623,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 804.519,00 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwstycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 20.000,00 zł
2) celowe w wysokości 195.000,00 zł
a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 180.000,00 zł
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 15.000,00 zł

§ 4

Określa się przychody i rozchody budżetu w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie 607.902,00 zł
2) rozchody w kwocie 607.902,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 992.639,00 zł, wydatki – 993.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu
1) z tytułu dopłaty do ścieków – 109.140,00 zł
2) z tytułu dopłaty do eksploatacji składowiska odpadów komunalnych – 26.483,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu na łączną kwotę 133.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 8.000,00 zł,
2) wydatki 8.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł, 2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5.817.077,00 zł, b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3a 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

1. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13

Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14

1. Ustala się dochody w kwocie 58.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.866,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 16. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4.134,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2008 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2008. Planowane dochody w wysokości 10.837.102,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 10.837.102,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian