Uchwała nr XIII/75/07 z dnia 21 grudnia 2007 Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała nr XIII/75/07
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2007

Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr IV/32/07, V/40/07, VI/42/07, VII/46/0, VIII/49/07, IX/52/07, X/57/07, XI/62/07 i i XII/64/07 Zarządzeniami Wójta Gminy Bukowiec Nr 22/07, 27/07, 28/07, 34/07, 36/07, 39/07, 46/07, 51/07, 52/07, 53/07, 55/07, 70/07, 75/07, 76/07 i 77/07 wprowadza się następujące zmiany:

bip_fotka.php

3. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2007 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2007 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2007 roku”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku”, Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok”, Nr 9 „Dotacje przedmiotowe w 2007 roku”, Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2007 rok”, Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku”, Nr 14 „Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne”, Nr 15 „Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Minister Finansów Rzeczpospolitej Polskiej pismem ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 r. zwiększył cześć oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.110,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie otrzymanej informacji zwiększa się plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801″Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o powyższą kwotę. Zwiększa się również plan wydatków w dziale 801″Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4010 o kwotę 1.055,00 zł oraz rozdział 80110 ” Gimnazja” § 4270 o kwotę 1.055,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 145.703,00 zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych” § 0310 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł. W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się o kwotę 52.500,00 zł, a w § 0320 „Podatek rolny” zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów w powyższych paragrafach jest możliwe w wyniku zwiększenia podstawy opodatkowania oraz wyższego niż planowano wykonania dochodów w 2007 r. Na podstawie pisma pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki z dnia 11 grudnia 2007 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 203,00 zł w dziale 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0480 – kwota wynikająca z dodatkowych wpływów za sprzedaż alkoholu. Wydatki dział 756 rozdział 75618 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych. W 2007 r. gmina lokuje wolne środki na lokaty krótoterminowe typu O/N, T/N i S/N, w wyniku wzrostu stóp procentowanych zwiększyły się dochody w dziale 758 rozdział 75814 „Różne roliczenia finansowe” § 0920. Zwiększa się więc plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł.

Zaplanowany w deficycie gminy kredyt bankowy w wyskości 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej do długości 1,3 km w miejscowości Przysiersk” nie został zaciągnięty. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone z uzyskanych ponadplanowanych dochodów.

W dziale 600 rozdział 60016 § 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.000,00 na naprawę dróg gminnych. Zaplanowane zadanie inwestycyjne w dziale 600 rozdział 60095 „Pozostała działalność” przeprowadzenie audytu infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją projektu budowy lokalnej sieci szerokopasmowej nie zostanie wykonane w zwiazku z powyższym zaplanowane środki przesuwa się do rozdziału 60016 § 4300.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”: – zwiększa się § 4300 w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”o kwotę 13.000,00 zł, przesunięcie z rozdziału 70005 i 70095 z przeznaczeniem na wykonanie biężących napraw w budynków komunalnych będących w zasobach gminy.

W dziale 750 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem: a) w rozdziale 75022 § 3030 na wypłatę diet radnym, b) w rozdziale 750223 § 4210, 4270, 4300 na zakup drzwi wejściowych do budynku administracyjnego i materiałów budowlanych oraz na wykonanie remontu budynku administracyjnego oraz na zakup usług dla Urzędu Gminy.

W dziale 754 rozdział 75412 dokonuje się zwięszenia w planie wydatków o kwotę 360,00 zł w § 4260. Zabezpiecza się w ten sposób środki na energię elektryczną w remizach OSP.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” § 8070 o kwotę 50.000,00 zł. Zaplanowany kredyt bankowy nie został zaciągnięty, jak również gmina uzyskała umorzenie dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu, w związku z powyższym koszty na obsługę długu były mniejsze niż zaplanowano.

Na podstawie pisma od Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonuje się przesunięć w dziale 801: a) w rozdziale 80101: zmniejsza się § 4270 o kwotę 3.492,00 zł, § 4300 o kwotę 500,00 zł, § 4740 o kwotę 400,00 zł. b) w rozdziale 80104: zwiększa się § 4210 o kwotę 1.800,00 zł, zmniejsza się § 4220 o kwotę 1.800,00 zł, § 4350 o kwotę 200,00 zł i § 4370 o kwotę 500,00 zł. Przesunięte środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla przedszkola w Bukowcu. c) w rozdziale 80110 zwiększa się § 4260 o kwotę 200,00 zł, § 4750 o kwotę 1.200,00 zł, § 6060 o kwotę 7.650,00 zł, zmniejsza się § 4210 o kwotę 7.650,00 zł, § 4300 o kwotę 200,00 zł, § 4350 o kwotę 350,00 zł, § 4370 o kwotę 200,00 zł oraz § 4410 o kwotę 650,00 zł Na wniosek dyrektora szkoły zabezpiecza się w ten sposób środki na zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły, energii elektrycznej oraz niezbędnego oprogramowania.

Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 852: – w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” § 4330 zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł przesuwa się do 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” § 3110 na świadczenia społeczne. – w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

Urząd gminy zatrudnia osoby niepełnosprawne, w związku z tym jest zwolniony z ponoszenia wpłat na PFRON. Zabezpieczone środki na wpłaty do PFRON w dziale 853 rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” § 4140 zostają zmniejszone.

Na podstawie informacji od Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” § 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego” o kwotę 16.732,00 zł. Uzasadnieniem zwiększenia dotacji jest dodatkowa ilość dostarczanych ścieków do ZWiK w Swieciu. o 9.450 m3 – 16.632,00 zł oraz zwiększona ilość przyjętych odpadów komunalnym na wysypisku w Tuszynkach o 2,5 m3. – 100,00 zł. W związku z tym dokonuje się zmian załącznikach: nr 5 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok”, nr 6 „Dotacje przedmiotowe w 2007 roku”, nr 7 „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2007 rok”.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. Środki w kwocie 3.000,00 zł przesuwa się do § 4300 na zakup usług.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian