Uchwała nr X/99/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu gminy w roku 2004

Uchwała nr X/99/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu gminy w roku 2004

Na podstawie art. 134 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Uchwala się co następuje

§ 1

1. Wybrać Bank Spółdzielczy w Świeciu, Oddział w Bukowcu do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Bukowiec w roku 2004.

2. Zobowiązać Wójta Gminy do zawarcia umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej, według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Przepisy art. 134 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) obligują organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dokonania wyboru banku wykonującego obsługę budżetu w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Koszt obsługi rachunków gminy nie przekracza rocznie równowartości 6.000,00 Euro i zgodnie z przepisami art. 6 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami) tryb następuje poprzez wybór z „wolnej ręki”.

Wójt Gminy Bukowiec, mając na uwadze interes gminy przeprowadził negocjacje, w wyniku których wypracowano projekt umowy określającej zasady prowadzenia obsługi bankowej.

Informacje

Rejestr zmian