Uchwała nr X/98/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała nr X/98/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)

Uchwala się co następuje:

  § 1

Określa się prognozowane dochody i wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości:
1. W § 1 pkt 1 „DOCHODY” według załącznika Nr 1                                6 938 666
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone , wg porozumień i subwencje w tym:    4 299 926
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 1a       409 050
– dotacje wg porozumień według załącznika Nr 1 b              27 990
– subwencje według załącznika Nr 1 c                                3 862 886

b) dochody własne                                                                       2 638 740

2. W § 1 pkt 2 „WYDATKI” według załącznika Nr 2                                 8 820 666
z tego:
a) wydatki bieżące                                                                          6 523 666
w tym: rezerwa ogólna do wys. 1% planu wydatków                    3  0 000
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń   4 087 373
b) wydatki majątkowe                                                                    2 297 000
w tym : rezerwa celowa do wys. 5 % planu wydatków               150 000

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi                                              -1 882 000

4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Toruniu                               -382 000
– emisja obligacji komunalnych                                                         -1 500 000

5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych według Załącznika Nr 3.          2 297 000

6. Ustala się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2003-2005 według Załącznika Nr 4.

7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych   Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według
Załącznika Nr 5.                                                                                                    61 900

8. Określa się prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne według Załącznika Nr 6.

9. Ustala się wykaz spłat zobowiązań długoterminowych – pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych według    Załacznika Nr 7.

10. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora
finansów publicznych według Załącznika
Nr 8                                                                                                 537 000

11. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych według Załącznika Nr 9                           63 000

12. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według Załącznika Nr 10

13. Określa się przychody i rozchody na spłatę pożyczek
oraz kredytów według Załącznika Nr 11.                                               359 050

14. Określa się plan finansowy ZGK – przychodów i rozchodów według
Załącznika Nr 12.                                                                             594 315

   § 2
Ustala się kwotę 300.000,00 zł do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki w ciągu roku budżetowego na pokrycie bieżącego niedoboru budżetowego.

     § 3

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.

    § 4

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
 

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2004 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednstek samorządu terytorialnego, ustawy o  finansach publicznych, informacji  Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych welkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2004.
Planowane  dochody  w  wysokości  6.938.666,00  są  zgodne  z  Załącznkiem Nr 1 do  Uchwały.  Planowane  wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 8.820.666,00. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z  emisji  obligacji  komunalnych  oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.  Plan wydatków uwzględnia  zakres zadań  gminy wynikający z ustaw,  zawartych  porozumień i  zobowiązań,  w  tym  spłat odsetek  od  pożyczek  i  kredytów,  utrzymania zasobów  mienia gminnego,  wydatków Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej,  wydatków na realizację Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Prolemów Alkoholowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian