Uchwała nr X/109/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Korytowie

Uchwała nr X/109/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Korytowie

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn.tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ i art. 3 pkt. 5 , art. 5 ust. 2 pkt. 1 oraz art.50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz.U. z 1996r Nr 67, poz. 329 , Nr 106, poz.496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz.943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176/

uchwala się, co następuje:

 § 1.    Zmienić nazwę  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Korytowie na
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie

 
 §  2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
                                   
                                                                          / – / Czesław  Wszołek

Uzasadnienie

Społeczność Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Korytowie – Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców , Samorząd Uczniowski, podęła działania, których celem jest nadanie Gimnazjum  imienia patrona.
Kandydatem na patrona wyłonionym w wyniku społecznej konsultacji w szkole i środowisku lokalnym został Papież Jan Paweł II.
Powyższą kandydaturę zaakceptowała Komisja Oświaty Rady Gminy.

Informacje

Rejestr zmian