Uchwała nr X/108/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec

Uchwała nr X/108/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 i Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 4 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 roku Nr 214, poz. 1806) w związku z § 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 roku Nr 33, poz. 264)

uchwala się , co następuje :

 § 1 . Ustalić:

 Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Bukowiec w wysokości 3.675 złotych.

Miesięczną stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości 1.000 złotych.
Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z wyżej wymienionych przepisów.
Dodatek specjalny w wysokości 935 złotych tj. 20 % wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego.
 § 2 . Tracą moc: uchwała Nr III/24/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec oraz uchwała Nr V/51/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec.

  § 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2004 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek 

Uzasadnienie

W związku z tym, że zostaną zwaloryzowane z dniem 1 stycznia 20004 roku wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Bukowiec w wysokości 5% Rada Gminy Bukowiec postanowiła zwaloryzować wynagrodzenie Wójta Gminy w wysokości 5%.

Informacje

Rejestr zmian