Uchwała nr X/107/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania, uczniom, w 2004 roku .

Uchwała nr X/107/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania, uczniom, w 2004 roku .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 214, poz. 1806 ) i art.3 4 ust. 5 w związku z art. 4 i art.16 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 ,Nr 106, poz.668,Nr 117, poz.756, Nr 162, poz.1118 i 1126;z 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz.885, Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 19, poz. 238,Nr 12, poz. 136; z 2001 r. Nr 19, poz. 238, Nr 72, poz. 748,Nr 89, poz. 973,Nr 88 poz. 961, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349; z 2002 r. Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143,Nr 128, poz.1176, Nr 135, poz. 1268 )

uchwala się , co następuje :

 § 1 . Udzielić nieodpłatnie pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie uczniom z rodzin, które własnym staraniem nie mogą go zapewnić .

 § 2 . Świadczenie, o którym mowa w § 1 przysługuje uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej lub gimnazjum, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 100 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

 § 3. W przypadku , gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 100% kyterium dochodowego art. 4 ustawy o pomocy społecznej, korzystanie z posiłków odbywa się na zasadzie pełnej odpłatności .

 § 4. Traci moc uchwała Nr IV/37/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie  zasad zwrotu wydatków poniesionych za przyznany posiłek, w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków .

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2004 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

  Uzasadnienie

Mając na względzie dobro dzieci, Rada Gminy Bukowiec postanowiła jak w sentencji

Informacje

Rejestr zmian