Uchwała nr X/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Uchwała nr X/106/03
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Na podstawie art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.719 i Nr 122 , poz.1143) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 i Nr 80, poz. 717)

uchwala się,  co następuje:  

§1.  Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok w brzmieniu jak załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 §3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                            /-/  Czesław Wszołek

  UZASADNIENIE

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do prowadzenia zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został zatwierdzony przez komisje stałe Rady Gminy oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian