Uchwała nr X/105/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji powiatowej

Uchwała nr X/105/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji powiatowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz . U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 , poz. 984 oraz z 2003 roku Nr 214, poz. 1806 i Nr 80 , poz. 717 )

uchwala się , co następuje :

 § 1. Przyjąć zadanie publiczne w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu świeckiego na terenie Gminy Bukowiec.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 § 3 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 /-/ Czesław Wszołek

Informacje

Rejestr zmian