Uchwała nr X/104/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowiec .

Uchwała nr X/104/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowiec .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 214 poz. 1806 ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 )

uchwala się, co następuje :

  § 1. Zatwierdza się taryfę za pobór 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu w wysokości 1,35 zł + VAT.

 § 2 . Zatwierdza się taryfę za wprowadzenie 1 m3 ścieków do sieci kanalizacji ściekowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu w wysokości 3,08 zł + VAT

 § 3. Taryfy określone w   § 1 i   § 2 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzone ścieki w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5 . Tracą moc uchwały Nr II/13/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzenie zakazu odprowadzania do gminnych urządzeń i kanalizacyjnych niektórych rodzajów ścieków w roku 2003 oraz Nr II/14/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłaty za dostawę wody.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            /-/  Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W trakcie postępowania zatwierdzającego , w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy , na podstawie dostarczonej dokumentacji, ustalono, że Zakład Gospodarki Komunalnej opracował taryfy zgodnie z zasadami , o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia uch na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Zakładu.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania , Rada Gminy Bukowiec podjęła uchwałę jak w sentencji .

Informacje

Rejestr zmian