Uchwała nr X/103/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki.

Uchwała nr X/103/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; oraz z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 i Nr 80, poz. 717)oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984)

uchwala się co następuje

§ 1. Ustalić opłatę za jednorazowe korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m.Tuszynki w wysokości 5,00 zł. za 1 m 3  + podatek VAT.

 § 2. Tracą moc uchwały Nr XXIV/197/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki oraz Nr V/44/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 kwietnia 2003roku               w sprawie wprowadzenia okresowego zwolnienia z opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2004 roku

   Przewodniczący Rady  Gminy         

                                                                                      /-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Rada Gminy po przeanalizowaniu kalkulacji cenowej postanowiła utrzymać na dotychczasowym poziomie  opłatę za jednorazowe korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki.

 

Informacje

Rejestr zmian