Uchwała nr X/102/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Uchwała nr X/102/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; oraz z 2003r. Nr 214, poz.1806 i Nr 80, poz.717)

uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się kwartalne diety dla sołtysów w następującej wysokości dla sołectw:

               1. Bukowiec                                      400 zł kwartalnie

              2. Bramka                                         300 zł kwartalnie

              3. Branica                                         300 zł kwartalnie

              4. Budyń                                           300 zł kwartalnie

              5. Franciszkowo-Krupocin                     300 zł kwartalnie

              6. Gawroniec                                     300 zł kwartalnie

              7. Korytowo                                       300 zł kwartalnie

              8. Plewno                                          300 zł kwartalnie

              9. Poledno                                        300 zł kwartalnie

            10. Polskie Łąki                                   300 zł kwartalnie

            11. Przysiersk                                      400 zł kwartalnie

            12. Różanna                                        300 zł kwartalnie

            13. Tuszynki                                        300 zł kwartalnie

§ 2. Diety będą przysługiwać sołtysowi w czasie pełnienia funkcji sołtysa.

§ 3. Wypłata diet następuje w cyklu kwartalnym.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/161/99 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          /-/ Czesław Wszołek

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy podejmując Uchwałę zdecydowała, iż przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy (sołtysi) za wykonywane  prace w czasie pełnienia funkcji sołtysa  otrzymywać będą kwartalne diety w wysokości 300 zł , a sołectwa Bukowiec i Przysiersk 400 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady Gminy.

Informacje

Rejestr zmian