Uchwała nr X/101/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr X/101/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984 oraz z 2003 r.Nr 214, poz.1806 i Nr 80, poz.717) i art. 6 ust.12 i art.14 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r.Nr 9, poz.84; Nr 200, poz.1683 oraz z 2003 r.Nr 96, poz.874 i Nr 110, poz.1039), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r.Nr 1, poz.3; z 1996 r. Nr 91, poz.409; z 1997 r. Nr 43, poz.272 i Nr 137, poz.926; z 1998 r. Nr 108, poz.681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002r. Nr 200, poz. 1680, oraz z 2003 r. Nr 110 poz.1039/ oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2002 r. Nr 200, poz.1682 i Nr 216, poz.1826)

     uchwala się , co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psa, podatku rolnego i  podatku leśnego w drodze  inkasa.

§ 2. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 uchwały wyznacza się przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy  (sołtysów).

§ 3. Za inkaso podatków wymienionych w § 1 uchwały sołtysi otrzymają wynagrodzenie  brutto 3% od sumy osobiście zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/12/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
§ 5. Wykonanie uchwały  zleca  się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Czesław Wszołek 

U z a s a d n i e n i e:

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z drugostronnie  wymienionych ustaw Rada Gminy podejmując Uchwałę,  zdecydowała o możliwości poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od posiadania psa w formie inkasa oraz wyznaczyła inkasentów i określiła wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków  pobieranych z terenu Gminy Bukowiec w wysokości  3 % od sumy zainkasowanych kwot
Kontynuowanie również takiej formy poboru podatków, wynika z założeń prowadzonej polityki podatkowej i znajduje uzasadnienie społeczno-ekonomiczne. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady Gminy.

Informacje

Rejestr zmian