Uchwała nr X/100/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie emisji obligacji Gminy Bukowiec

Uchwała nr X/100/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie emisji obligacji Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591), art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 z późniejszymi zmianami)

uchwala się co następuje:

§1

1.      Gmina Bukowiec wyemituje w 2004 roku 30 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 50.000 zł. (słownie: Pięćdziesiąttysiecyzłotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł. (słownie: Jedenmilionpięćsettysięcyzłotych).
2.      Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób.

Obligacje nie będą zabezpieczone.
Cena emisyjna obligacji równa będzie wartości nominalnej.
Obligacje będą mieć formę niematerialną.

§2

Gmina wyemituje dziewięć serii obligacji:

IA o wartości 200.000 zł. i okresie wykupu 2 lata,
IB o wartości 150.000 zł. i okresie wykupu 3 lata,
IC o wartości 150.000 zł. i okresie wykupu 4 lata,
ID o wartości 150.000 zł. i okresie wykupu 5 lat,
IE o wartości 150.000 zł. i okresie wykupu 6 lat,
IF o wartości 150.000 zł. i okresie wykupu 7 lat,
IG o wartości 150.000 zł. i okresie wykupu 8 lat,
IH o wartości 200.000 zł. i okresie wykupu 9 lat,
II o wartości 200.000 zł. i okresie wykupu 10 lat.

§3

Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie inwestycji określonych uchwałą budżetową Gminy Bukowiec na 2004 rok w zakresie:

inwestycji drogowych,
inwestycji w zakresie infrastruktury kulturalnej,
modernizacji obiektów oświatowych,
zadań związanych z poprawą wizerunku wsi w gminie.

§4

1.      Oprocentowanie obligacji będzie zmienne.

Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej obligacji, w stosunku rocznym i płatne z dołu.
Stopa oprocentowania będzie sumą stawki bazowej oraz marży.
Stawką bazową, o której mowa w ust. 1, będzie średnia ważona stopa rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na czterech ostatnich przetargach przed dniem emisji lub pierwszym dniem kolejnego okresu odsetkowego.
Marża zostanie ustalona w drodze przetargu na wybór organizatora i gwaranta emisji (subemitenta usługowego), o którym mowa w § 6 ust.1.

§5

1.      Źródłem wykupu obligacji będą dochody Gminy Bukowiec pochodzące z podatków.
2.      Wykup obligacji nastąpi wyłączne poprzez świadczenie pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej obligacji.
3.      Gmina będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji na warunkach rynkowych.

§6

Gmina Bukowiec jako emitent obligacji komunalnych zawrze z bankiem umowę o organizację i gwarancje emisji.
Bank – organizator wyłoniony zostanie w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami)
Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z budżetu Gminy na rok 2004.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec, który upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/  Czesław Wszołek

Obligacje jako źródło finansowania inwestycji komunalnych  

Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych, a także prognoza sytuacji finansowej gminy na najbliższe lata wskazują jednoznacznie na konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Wybór optymalnej formy finansowania powinien zostać określony na podstawie racjonalnego kryterium, tzn. całkowitego rzeczywistego kosztu pozyskania środków finansowych.
W wyniku konsultacji, której udzieliła większość banków (w tym mających doświadczenie na rynku papierów dłużnych) wynika jednoznacznie, że najatrakcyjniejszą i zarazem konkurencyjną cenowo formą finansowania inwestycji jest emisja obligacji.

Za wyborem obligacji przemawiają:

1. Niższe koszty pozyskania środków finansowych:
–   oprocentowanie obligacji komunalnych jest uzależnione od rentowności emitowanych przez Skarb Państwa 52-tygodniowych bonów skarbowych z dodaną marżą w wysokości uzależnionej od terminu wykupu obligacji (poniżej 2%). Rentowność bonów skarbowych jest o kilka % niższa od stosowanych do ustalenia kredytów stawek WIBOR. Po dodaniu marży dla inwestorów, oprocentowanie obligacji komunalnych jest niższe od oprocentowania kredytów Bankowych.
–   za udzielenie kredytu bank bierze na siebie ryzyko niewypłacalności wynagrodzenia w przypadku emisji obligacji jest niższe niż w przypadku udzielania kredytu. Według wstępnego rozeznania popytu na obligacje Gminy Bukowiec na rynku finansowym, banki z dużym prawdopodobieństwem stwierdzają, że inwestorzy skłonni są do zainwestowania w obligacje Gminy,
–   brak kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń majątkowych – gminy uważane są za wiarygodnych kredytobiorców nie wymagających zabezpieczenia.
2. Elastyczność programu emisji obligacji – dzięki odpowiednio dobranym do potrzeb emitenta terminom i wielkością transz emisji, Gmina otrzymuje środki finansowe w momencie ich największego zapotrzebowania nie płacąc przy tym za niewykorzystany kapitał.

Aspekt promocyjny – zaciąganie kredytów w odczuciu powszechnym uznawane jest jako słabość podmiotu, natomiast emisja obligacji postrzegana jest jako dowód operatywności organów zarządzających. Dobrze przygotowana kampania marketingowa w połączeniu z emisją obligacji stanowi zachęcający sygnał dla inwestorów szukających dogodnych form inwestycji. Gminy emitujące obligacje są uznawane jako podmioty wiarygodne i znane na rynku kapitałowym.

Organizacja emisji papierów komunalnych  
Obligacje komunalne sprzedawane są najczęściej po cenie równej wartości nominalnej  (standardowy nominał wynosi 100.000 zł), a wykup wierzytelności przez Gminę następuje po upływie okresu zapadalności poszczególnych serii i transz. Emisja obligacji komunalnych zazwyczaj odbywa się w formie oferty niepublicznej tj. skierowanej do oznaczonego grona inwestorów w liczbie nie przekraczającej 300 podmiotów.
Organizację programu emisji sprawuje wybrany w drodze przetargu bank, którego zakres czynności zazwyczaj obejmuje:
– wybór i opracowanie koncepcji emisji obligacji komunalnych,
– przygotowanie oferty nabycia obligacji,
– wyszukiwanie potencjalnych inwestorów, planowanie emisji i gwarantowanie nabycia obligacji,
– ewidencjonowanie i przechowywanie obligacji,
– organizacja obrotu (w tym rejestracja transakcji na rachunkach powierniczych),
– organizacja spłaty odsetek i wykupu obligacji,
– prowadzenie obsługi prawnej związanej z emisją (umowa emisyjna, treść dokumentu obligacji, Memorandum Informacyjne i inne).

Koszt emisji – składa się z dwu elementów:

-oprocentowanie obligacji (rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych + marża od 0,10 % do ok. 1,5%),
-prowizja banku organizującego emisję (jednorazowa nie przekracza 0,50% wartości nominalnej emitowanych obligacji) – ostateczna wysokość prowizji jest ustalona z bankiem w drodze negocjacji.

Obligacje komunalne stanowiąc instrument niższego ryzyka są bezpiecznym sposobem na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej. Analiza możliwości gwarantujących realizację inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury przemawia za wyborem niepublicznej emisji obligacji komunalnych jako atrakcyjnej i konkurencyjnej cenowo formy finansowania inwestycji na terenie Gminie Bukowiec.

Informacje

Rejestr zmian