Uchwała nr Nr X/97/2003 z dnia 30 grudnia 2003 Zmieniająca Uchwałę Nr III/25/2002 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała nr Nr X/97/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003

Zmieniająca Uchwałę Nr III/25/2002 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. Ust. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/25/2002 r. Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r. zmienionej uchwałą Nr IV/30/2003r, Nr VI/54/2003r, Nr VII/67/2003r.; VIII/76/2003 i IX/86/2003 Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 7/03; 10/03; 11/03; 14/03; 17/03; 26/03; 39/03; 41/03; 43/03; 53/03; 62/03; 65/03 i 66/03 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „ DOCHODY” wg załącznika Nr 1                                   7 443 707
–  zwiększa się o kwotę                                                                              750
–  zmniejsza się o kwotę                                                                                0

po zmianie plan dochodów wynosi                                             7 444 457
w tym:
a/ dotacje na zadania zlecone , wg porozumień i subwencje w tym:    4 188 996
– dotacje na zadania zlecone wg załącznika Nr 1a                                       745 540
– dotacje wg porozumień wg załącznika Nr 1 b                                               33 280
– subwencje wg załącznika Nr 1 c                                                                  3 410 176

b/ dochody własne w tym:                                                                              3 255 461
– dotacje na zadania własne                                                                               132 361
– środki z pozostałych źródeł AWRSP                                                               158 950

2. W § 1 pkt 2 WYDATKI w załączniku Nr 2                                                      7 748 707
– zwiększa się o kwotę                                                                                              18 780
– zmniejsza się o kwotę                                                                                            -29 031
po zmianie plan wydatków wynosi                                                          7 738 456
z tego:
a/ wydatki bieżące                                                                                         6 924 054
w tym: rezerwa ogólna do wys. 1% planu wydatków  0.- zł
b/ wydatki majątkowe                                                                                     814 402
w tym : rezerwa celowa do wys. 5 % planu wydatków  100.957.- zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi                                                          -293 999

4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Toruniu                               -293 999

5. W załączniku Nr 1 „Dochody” Nr 2 „Wydatki”  Nr 3 „Plan finansowy inwestycji” Nr 8 „Wykaz podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały

            § 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

           § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

  Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                        /-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W związku z rozliczeniem inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji Gawroniec – Różanna” zmiejsza się  wysokość planowanego deficytu o kwotę 11.000 zł. Pożyczkę z WFOŚiGW uruchomiono na kwotę 209.000,00 zł (Planowano 220.000,00 zł)
Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu o dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa drogowego  zmiejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.000 zł., a zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000 zł.
Na podstawie umowy Nr 242/2003 z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej oraz tapczanu dla dzieci Pani Gabrieli Hogiel zamieszkałej w miejscowości Jarzębieniec 5/1
W związku z uruchomieniem pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 84.999,00 zł na sfinansowanie zadania p.n. „Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w swietlicy wiejskiej w miejscowości Bukowiec” zmniejsza się wysokość planowanego deficytu o kwotę 1,00 zł. Deficyt w sumie wynosi 293.999,00 i jest zgodny z sfinansowaniem dwóch zadań z WFOŚiGW – Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” o kwotę 1.300,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” o kwotę 1.000,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 3.000,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 70004 „Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 8.000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75022 „Rady Gmin” o kwotę 3.950,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 3.000,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” o kwotę 1,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę 3.000,00 zł
Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na łączną kwotę 3.400,00 zł
Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154 „Przeciwdzialanie alkoholizmowi” na łączną kwotę 330,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85324 PFRON o kwotę 4.250,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85404 „Przedszkola” o kwotę 2.000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”” o kwotę 4.000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 1.100,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 100,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 1.400,00 zł
Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na łączną kwotę 250,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92116 „Biblioteki” o kwotę 1.000,00 z

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian