Uchwała nr IX/96/03 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy Bukowiec

Uchwała nr IX/96/03
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 listopada 2003

w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.717 ) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy

Rada Gminy uchwala , co następuje 

§ 1 Odwołać Panią mgr Małgorzatę Imiłkowską ze stanowiska Sekretarza   Gminy Bukowiec z dniem  30 listopada  2003 roku.

§ 2 Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                         /-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie 

Rada Gminy uznając zasadność wniosku złożonego przez Wójta Gminy postanawia uchwalić jak w sentencji Uchwały.

Informacje

Rejestr zmian