Uchwała nr IX/94/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek w miejscowości Branica gmina Bukowiec.

Uchwała nr IX/94/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 listopada 2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek w miejscowości Branica gmina Bukowiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 14. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz.717)

Informacje

Rejestr zmian