Uchwała nr IX/93/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek w miejscowości Branica gmina Bukowiec.

Uchwała nr IX/93/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 listopada 2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek w miejscowości Branica gmina Bukowiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 14. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717)

Rada Gminy w Bukowcu uchwala, co następuje:

§ 1.      Przystąpić do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 345/4, 345/6, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 346/1 ,346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 347/1 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 348/9, 348/10, 348/11, 348/12, 348/13, 349/1, 349/2 w miejscowości Branica gmina Bukowiec w granicach określonych na załączniku graficznym, z przeznaczeniem pod zabudowę rekreacyjno-mieszkaniową.

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący  Rady Gminy
 
                                                                                   /-/ Czesław  Wszołek
 

U z a s a d n i e n i e  

Sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wymienionych w niniejszej uchwale ma na celu określić zasady kształtowania ładu przestrzennego z uwzględnieniem polityki przestrzennej zawartej w „Studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Bukowcu Nr XI/88/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. oraz umożliwić  realizację przepisów prawa wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacje

Rejestr zmian