Uchwała nr IX/92/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty.Uchwała nr IX/92/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 listopada 2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty.

Uchwała nr IX/92/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 listopada 2003

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80 poz. 717) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 61, poz. 708, z 2001 Nr 34, poz. 393, z 2002r. Nr 210, poz. 1785)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1   Dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  pracowników zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty  na terenie Gminy Bukowiec, ustalić:

1)  najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie
600,-  zł (słownie: sześćset złotych)
2)  wartość jednego punktu w kwocie 4,- zł (słownie: cztery złote)

§ 2  Wartości określone w § 1 niniejszej Uchwały podlegają waloryzacji w każdym roku   budżetowym o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, przewidziany w uchwale budżetowej.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr V/52/99 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 kwietnia 1999r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych /nie będących nauczycielami/

§ 4  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu w sposób   zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław  Wszołek

Uzasadnienie:

Rada Gminy Bukowiec na wniosek Wójta Gminy, postanowiła podjąć drugostronnie wymienioną uchwałę w celu dostosowania wynagrodzeń pracowników do wymogów  tabel stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 61,poz.708, z 2001r. Nr 34,poz.393, z 2002 Nr 210, poz.1785/.

Informacje

Rejestr zmian