Uchwała nr IX/91/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004.

Uchwała nr IX/91/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 listopada 2003

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717), art. 10 ust 1 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683 z 2003r. N r 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. (Dz. Urz. M.F. Nr 15, poz. 83 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51, poz. 804)

Rada Gminy Bukowiec uchwala:

§ 1. Ustala się podatek od środków transportowych wg zał. Nr 1

 § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozu uczniów do szkół

 § 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bukowiec Nr II/15/2002 z dnia 09 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych w roku 2003.

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Uchwała została podjęta dla celów podatku od środków transportowych, obowiązującego na terenie gminy Bukowiec w roku 2004.
Stawki zostały określone na podstawie minimalnych i maksymalnych kwot określonych w obwieszczeniach Ministra Finansów z dnia 30 i 31 października 2003r. ( Dz. U. M.F. Nr 15 poz. 83 i M.P. Nr 51, poz. 804 )
Zgodnie z przepisami cytowanymi w Uchwale Rada Gminy ustala na każdy rok stawki podatku od środków transportowych.
Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie stałe Komisje Rady Gminy.
Obniżka ustawowej stawki spowoduje zmniejszenie dochodu budżetu gminy
o kwotę ok. 46.000,00 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
 Bukowcu Nr IX/91/2003
z dnia 28 listopada 2003 roku

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie :

1.      Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                             –             600,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                          –             800,00 zł
c) powyżej 9 ton                                                                        –                    1.000,00 zł

2.      Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton

a)      w przypadku dwóch osi:

–           o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 13 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                         –          1.150,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                                –                     1.200,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 13 ton mniej niż 14 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                        –          1.200,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                               –                     1.300,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 14 ton mniej niż 15 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                        –          1.300,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                              –                      1.400,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 15 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                         –          1.400,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                               –                      1.700,00 zł

b)      w przypadku trzech osi:

–           o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 17 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                       –          1.200,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                              –                    1.300,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 17 ton mniej niż 19 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                      –          1.300,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                             –                     1.400,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 19 ton mniej niż 21 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                      –          1.400,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                             –                     1.500,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 21 ton mniej niż 23 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                      –          1.500,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                             –                    1.600,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 23 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                      –          1.600,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                             –                    1.800,00 zł

c)      w przypadku czterech i więcej osi:

–           o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                    –          1.400,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                    1.500,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej niż 27 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                    –          1.500,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                    1.600,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 27 ton mniej niż 29 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                   –          1.600,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                    1.800,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 29 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                    –          1.800,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                    2.452,80 zł

3.      Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                   –             800,00 zł

4.      Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

a) w przypadku dwóch osi:

–           o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 18 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                    –             900,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                       950,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej niż 25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                    –          1.000,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                    1.100,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                    –          1.100,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                     1.300,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                    –          1.500,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                     1.937,76 zł

b) w przypadku trzech osi:

–           o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 40 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                    –          1.700,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                    1.900,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 40 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                    –          1.900,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                    2.548,65 zł

5.      Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,           –             300,00 zł

6.      Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

a) w przypadku jednej osi:

–           o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 18 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                       –             300,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                             –                         350,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej niż 25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                       –             350,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                              –                        400,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                       –             400,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                              –                       570,00 zł

b) w przypadku dwóch osi:

–           o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 28 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                      –             600,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                             –                       700,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 28 ton mniej niż 33 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                      –             700,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                             –                        850,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 33 ton mniej niż 38 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                     –             850,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                             –                    1.300,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                     –          1.150,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                           –                     1.700,00 zł

c) w przypadku trzech osi:

–           o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 38 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                     –             680,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                            –                       950,00 zł
–           o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym                     –             950,00 zł
z innym systemem zawieszenia                                             –                    1.290,00 zł

7.      Autobusy,

– mniej niż 30 miejsc                                                          –              700,00 zł
– równej lub wyższej niż 30 miejsc                                        –            1.400,00 zł

Informacje

Rejestr zmian