Uchwała nr IX/90/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 roku na terenie gminy Bukowiec.

Uchwała nr IX/90/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 listopada 2003

w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 roku na terenie gminy Bukowiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431, z 1994r. Nr 1 poz. 3, z 1996r. Nr 91 poz.409, z 1997r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998r. Nr 108 poz.681, z 2001r. Nr 81 poz. 875, z 2002r. Nr 200 poz. 1680, z 2003r. Nr 110 poz. 1039) i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. / M.P. Nr 49, poz. 771 /

Rada Gminy uchwala co następuje : 

§ 1.

Ustalić cenę 1q żyta przyjmowanej jako podstawa naliczenia podatku rolnego w 2004r. w wysokości 33,45 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                               /-/   Czesław Wszołek

Uzasadnienie:

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku ogłoszona dnia 17 października 2003r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w Monitorze Polskim Nr 49, poz. 771 wynosi 34,57 zł. Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie wysokości ceny 1q żyta do celów podatku rolnego obniżyła tę cenę na  33,45 zł. tj. o 1,12 zł mniej od ceny ustawowej. Obniżka ta spowoduje zmniejszenie dochodów budżetu gminy o  kwotę  17.700 zł. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje Rady Gminy.

Informacje

Rejestr zmian