Uchwała nr III/27/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec

UCHWAŁA NR III/27/18
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec.

§ 2. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, o którym mowa w § 1 jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu.

§ 3. Teren objęty niniejszą uchwałą, o którym mowa w § 1, przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Bukowiec.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

O przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały. Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzania planu stosownie do zapisów ustawy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru. Ustalono również, że planowane przeznaczenie terenu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec, uchwalonego uchwałą nr XXII/141/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012 r.
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu planuje się określenie zasad zagospodarowania terenu.
Powyższe założenia przyczynią się do zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian