Uchwała nr III/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec

UCHWAŁA NR III/19/18
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec.

§ 2. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, o którym mowa w § 1 jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu.

§ 3. Teren objęty niniejszą uchwałą, o którym mowa w § 1, przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Bukowiec.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

O przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały. Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzania planu stosownie do zapisów ustawy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru. Ustalono również, że planowane przeznaczenie terenu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec, uchwalonego uchwałą nr XXII/141/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012 r.
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu planuje się określenie zasad zagospodarowania terenu wraz z obsługą komunikacyjną.
Powyższe założenia przyczynią się do zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian