Uchwała nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu

Uchwała nr III/18/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 48 ust. 1, art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z 2014r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1146, poz. 1491) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/56/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bukowcu w następującym składzie:
1) Adam Licznerski – Wójt Gminy – jako przewodniczący;
2) Janusz Gerke – przedstawiciel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – jako członek;
3) Małgorzata Kutowska – przedstawiciel Rady Gminy – jako członek;
4) Andrzej Lewandowski – przedstawiciel Rady Gminy – jako członek;
5) Bolesław Stodolski – przedstawiciel Rady Gminy – jako członek.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W związku z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o działalności leczniczej oraz Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu, Rada Gminy powołuje skład Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni.
W związku z wyborami samorządowymi należało dokonać uaktualnienia składu Rady Społecznej o radnych wchodzących w skład Rady Gminy Bukowiec kadencji 2014-2018, którzy wyrazili zgodę na udział w pracach Rady Społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian