Uchwała nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec

Uchwała nr III/17/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec w terminie od 15 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Powołując się na zapisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku ze statutami sołectw gminy Bukowiec, wybory sołtysów i rad sołeckich zarządza Rada Gminy.
W związku z powyższym należało podjąć uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec. Przeprowadzenie wyborów postanowiono powierzyć Wójtowi Gminy Bukowiec.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian