Uchwała nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Uchwała nr III/15/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec RG Nr XXXV/224/14, XXXVII/235/14, XXXVIII/245/14, XXXIX/247/14, XL/253/14, XLII/268/14, XLIII/272/14, II/12/14 i Zarządzeniem Wójta Nr 14/14, 24/14, 27/14, 34/14, 36/14, 40/14, 44/14, 49/14, 52/14, 59/14, 63/14, 65/14, 67/14, 70/14, 75/14, 78/14, 84/14 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.657.989,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 15.634.009,82 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.356.305,04 zł
– dotacje w wysokości 392.877,96 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 8.023.979,26 zł”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:
” § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.132.877,96 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 76.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8″;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
” § 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.229.378,46 zł, koszty – 1.228.343,93 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9″;

3) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”, Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 rok” do Uchwały XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W planie wydatków dokonano następujących zmian:
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zwiększono dotację o 14.276,46 zł do 1m3 ścieków – do wyliczenia stawki przyjęto 77.359 m3 (zwiększona ilość ścieków o 7.359 m3).
Powyższa zmiana powoduję również zmianę zał „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku” i zał. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 rok”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian