Uchwała nr II/23/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała nr II/23/06
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 5 grudnia 2006

w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Określa się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmującego sferę działań publicznych w następującym zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) ochrony i promocji zdrowia,
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
12) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
14) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
15)  ratownictwa i ochrony ludności,
16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
18) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w pkt. 1-17.

2. Program stanowi element lokalnej, szeroko rozumianej polityki społecznej i ma na celu objęcie możliwie jak najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej gminy Bukowiec, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie oraz wspólnotę lokalną a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

3. Program dotyczy organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Bukowiec.

§ 2

1. Zlecenie zadań publicznych, o których mowa w § 1 realizowane będą w formie powierzenia lub wspierania takich działań wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie.
2. Dotacje udzielane będą do wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań publicznych ujętych w budżecie Gminy Bukowiec na 2007 rok.
3. Środki finansowe przyznane zostaną po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, który ogłasza się, z co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Gminy Bukowiec w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 3

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, która zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron,
2) szczegółowy opis zadania i terminu jego wykonania,
3) określenie wysokości dotacji, sposób i termin jej przekazywania,
4) tryb kontroli wykonania zadania publicznego,
5) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu w przypadku wykorzystania niezgodnie z celem lub zwrotu nie wykorzystanej części dotacji.

§ 4

Dopuszcza się współpracę pozafinansową pomiędzy Gminą Bukowiec a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego polegającą na:
1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,
2. konsultowaniu z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,
3. prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej wspólnych działań Gminy i organizacji,
4. wspieranie organizacji, starających się o środki z innych źródeł niż budżet Gminy, między innymi poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania oraz udzielanie rekomendacji,
5. umożliwienie umieszczania przez organizacje pozarządowe w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących realizowanych przez te organizacje zadań.

§ 5

Organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 30 września 2007r. składają ewentualne propozycje zadań do programu współpracy na rok 2008.

§ 6

Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązała organ stanowiący do uchwalania rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi taką działalność, określając zakres współpracy, formę oraz wysokość przeznaczanych środków na finansowanie lub dofinansowanie tych zadań

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian