Uchwała nr II/22/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr II/22/06
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 5 grudnia 2006

w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przedłużyć do dnia 31 grudnia 2007 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowiec, zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy w Bukowcu nr XXVII/216/05 z dnia 30 listopada 2005 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Aktualne taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowiec będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2006 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu, prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowiec, działając na podstawie art. 24 ust. 9a i ust. 9b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.), złożył wniosek o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Uzasadnieniem dla przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf są następujące okoliczności:
1)   zakres usług świadczonych przez Zakład nie ulegnie zmianie,
2)   zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest i nadal będzie dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne,
3)  Zakład ponosi jednakowe koszty stałe obsługi swoich odbiorców, co uzasadnia jednakową stawkę opłaty abonamentowej.

Podstawę prawną dla podjęcia uchwały przez Radę Gminy stanowi art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.), który przewiduje możliwość przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego nie dłużej niż o 1 rok.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian