Uchwała nr II/13/14 z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr II/13/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 12 grudnia 2014

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z 2013r. poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Bukowiec, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty w wysokości 9,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/214/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013r. poz. 3178).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), który stanowi, że rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty.
Rada Gminy Bukowiec wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w art. 6j ust. 1 pkt 1 tj. „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”. Metoda ta wydaje się najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2015-16 oraz po analizie złożonych deklaracji, powstała konieczność zmiany dotychczas obowiązujących stawek opłat.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 3793 z dnia 2014-12-16

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian