Uchwała nr II/12/14 z dnia 12 grudnia 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Uchwała nr II/12/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 12 grudnia 2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec RG Nr XXXV/224/14, XXXVII/235/14, XXXVIII/245/14, XXXIX/247/14, XL/253/14, XLII/268/14, XLIII/272/14 i Zarządzeniem Wójta Nr 14/14, 24/14, 27/14, 34/14, 36/14, 40/14, 44/14, 49/14, 52/14, 59/14, 63/14, 65/14, 67/14, 70/14, 75/14, 78/14 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.640.529,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 15.616.549,82 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.370.006,50 zł
– dotacje w wysokości 378.601,50 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 8.023.979,26 zł;
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:
” § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.118.601,50 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 76.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8;

3) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2014 roku”, Nr 3a „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”, Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku” do Uchwały XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 2a, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W planie wydatków dokonano następujących zmian:
1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dział 01095 „Pozostała działalność” zwiększono o kwotę 1.000,00 zł środki z przeznaczeniem na zakup energii. Ponadto ujęto kwotę 4.200,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica – przyłącze energetyczne”.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększono o kwotę 2.000,00 zł środki na zakup energii.
3. Na wniosek kierowników placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.
4. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dział 92116 „Biblioteki” na wniosek Kierownika GBP zwiększono dotację o 8.600,00 zł zabezpieczając wydatki na bieżące funkcjonowanie biblioteki.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian